Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Działalność ING Banku Śląskiego

1. Bankowość detaliczna

Zmiany w ofercie produktów i zasadach obsługi klientów

Działania, podejmowanie przez ING Bank Śląski S.A. w zakresie doskonalenia oferty i zasad obsługi klientów wpisywały się w ogólną strategię działania instytucji, polegającą na oferowaniu prostej i uczciwej oferty, upraszczaniu i automatyzacji procesów oraz zwiększaniu znaczenia bankowości internetowej w procesach obsługi klientów. Strategia ta okazała się wyjątkowo słuszna w obecnych niepewnych warunkach panujących na rynku, które spowodowały powrót klientów do tradycyjnych wartości, takich jak bezpieczeństwo inwestycji oraz zaufanie i rozpoznawalność marki.

W 2011 roku – oprócz kilkakrotnego podnoszenia oprocentowania wybranych produktów depozytowych wraz ze zmianą sytuacji na rynku – Bank wprowadził następujące modyfikacje w swej ofercie produktów oszczędnościowych:

 • Zaproponował nowe rodzaje lokat, takie jak: eLokaty na 6 miesięcy (dla korzystających z systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine) oraz lokaty Ekstra Premia 6M i Ekstra Premia 3M Plus (dla posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych).
 • Wprowadził na rynek nowy produkt oszczędnościowy – Systematycznie Oszczędzające Konto. Oprócz podstawowego oprocentowania, posiadacz tego konta otrzymuje również bonusowe odsetki za regularne wpłaty na rachunek.
 • Przeprowadził dziewięć subskrypcji produktu strukturyzowanego Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy.
 • Zaproponował nowe konto oszczędnościowe – Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w EUR.
 • Przeprowadził dwie akcje promocyjne Otwartego Konta Oszczędnościowego:
  • Bonus na start, skierowaną do nowych posiadaczy OKO lub OKO Direct (obowiązuje od 28 maja 2011 roku do odwołania),
  • Bonus za dopłaty, przeznaczoną dla dotychczasowych posiadaczy OKO lub OKO Direct (oferta była ważna od 28 maja do końca lipca 2011 roku).
 • Wdrożył zmiany w procesie obsługi przelewu walutowego w związku z wejściem w życie Ustawy o usługach płatniczych, które pozwoliły skrócić czas wykonania przelewu w Euro o 1 dzień roboczy.

Poszerzyły się ponadto znacznie możliwości inwestycyjne, jak i dostęp do usług Banku klientów z segmentu Private Banking. I tak Bank:

 • Rozszerzył gamę oferowanych klientom z segmentu Private Banking funduszy inwestycyjnych o fundusz z oferty Idea TFI S.A. oraz subfundusz Union Investment TFI S.A.
 • Wprowadził do oferty doradztwo inwestycyjne, polegające na przygotowaniu i przekazaniu klientowi pisemnej Rekomendacji inwestycyjnej w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Przygotowanie Rekomendacji odbywa się na podstawie Ankiety badania profilu inwestycyjnego klienta. Usługę tę następnie zaoferowano klientom z segmentu Personal Banking.
 • Otrzymał zezwolenie KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
  • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych,
  • wymiany walutowej, w przypadku gdy związane jest to z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Uzyskanie zezwolenia pozwoliło zaproponować klientom zamożnym Usługi Zarządzania Portfelem Inwestycyjnym. Zapewniła ona klientom dostęp do globalnej wiedzy inwestycyjnej, dostosowanej przez lokalnych ekspertów do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Uruchomił Centrum Inwestycyjne Private Banking we Wrocławiu. Jest to trzecia jednostka tego rodzaju (po Warszawie i Katowicach).

Z dniem 1 sierpnia 2011 roku ING Bank Śląski S.A. rozpoczął działalność operacyjną jako agent firmy inwestycyjnej ING Securities S.A. Działalność ta jest prowadzona na podstawie otrzymanej zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wpisanie go do rejestru firm inwestycyjnych oraz umowy zawartej z ING Securities S.A. o pośrednictwo w zakresie wykonywania przez Bank niektórych czynności maklerskich dla firmy inwestycyjnej.

Po stronie kredytowej, główne zmiany oferty Banku polegały na:

 • Dostosowaniu atrybutów oferowanych produktów do zmieniających się uregulowań prawnych, a w tym do wymogów wynikających z Rekomendacji T (m.in. wprowadzenie ograniczenia maksymalnej kwoty kredytu i bufora w związku z ryzykiem zmiennej stopy procentowej), Rekomendacji SII (ograniczenie wyliczania zdolności kredytowej do 25 lat dla kredytów zaciągniętych na dłuższy okres), nowelizacji Ustawy o Księgach Wieczystych, Ustawy antyspredowej oraz Ustawy o kredycie konsumenckim.
 • Zapewnieniu wysokiej konkurencyjności produktów hipotecznych. Na początku 2011 roku zostały obniżone zarówno marże kredytowe (o około 0,2 p.p.), jak i prowizje (o 1,0 p.p.) za udzielenie kredytu, natomiast w grudniu wprowadzono zmiany w polityce cenowej w stosunku do kredytów hipotecznych. Ponadto, ofertę uzupełniono o wieloletnie ubezpieczenie nieruchomości będących zabezpieczeniem kredytów.
 • Zaproponowaniu klientom indywidualnym:
  • MEGApożyczki, tj. pożyczki gotówkowej do wysokości 100 tys. zł. Jest ona skierowana do stałych indywidualnych klientów Banku o miesięcznych dochodach na poziomie przynajmniej 2 tys. zł, którzy są jednocześnie właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnej.
  • Możliwości konsolidacji pożyczką pieniężną zaangażowań kredytowych w obcych bankach.
  • Pożyczki „0% prowizji”.
 • Wdrożeniu Elastycznej pożyczki ING dla przedsiębiorców. W ramach tego produktu klientom zaoferowano dwa warianty cenowe: bez prowizji z wyższą marżą lub z prowizją i niższą marżą.
 • Przyjęciu nowej polityki cenowej dla segmentu Przedsiębiorców. Wprowadziła ona m.in.: dwie stawki marży (niższą dla kredytów zabezpieczonych) i wyższą (dla niezabezpieczonych), atrakcyjne cenowo marże dla kredytów i pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych oraz zmienne marże uzależnione od kwoty pożyczki (w przypadku kredytów zabezpieczonych).

W 2011 roku Bank udostępnił przedsiębiorcom (małym firmom) nie oferowaną przez siebie do tej pory formę finansowania działalności, tj. wprowadził – we współpracy z ING Lease (Polska) – leasing dla przedsiębiorców. Nowa oferta pozwala na sfinansowanie nowych jak i używanych środków trwałych zarówno w formie leasingu operacyjnego jak i finansowego.

Działalność depozytowa

Na dzień 31 grudnia 2011 roku łączna wartość środków powierzonych ING Bankowi Śląskiemu S.A. przez gospodarstwa domowe wynosiła 39 396,5 mln zł, wobec 37 648,0 mln zł w grudniu 2010 roku.

Główną ich część stanowiły depozyty bankowe. Z uwagi na dobrą sytuację płynnościową, ING Bank Śląski S.A. prowadził zrównoważoną politykę w zakresie oprocentowania depozytów detalicznych, która uwzględniała cele zarówno w zakresie zagwarantowania stabilnych źródeł finansowania działalności jak i zapewnienia racjonalnego poziomu marży odsetkowej. Na koniec 2011 roku depozyty gospodarstw domowych ukształtowały się na poziomie 33 303,8 mln zł, czyli były o 3 349,2 mln zł wyższe niż w końcu grudnia 2010 roku (wzrost o 11,2%). Wynik ten przełożył się na 7,1 –procentowy udział Banku w rynku depozytów gospodarstw domowych (wobec 7,2% na koniec 2010 roku).

Gospodarstwa domowe lokują wolne fundusze w ING Banku Śląskim S.A. przede wszystkim na Otwartych Kontach Oszczędnościowych (OKO). Na koniec grudnia 2011 roku wartość środków zdeponowanych na rachunkach OKO wynosiła 22 766,6 mln zł, czyli wzrosła o 11,1% w porównaniu z grudniem 2010 roku. Bank pozostał liderem na rynku zarówno pod względem liczby jak i wartości środków ulokowanych na rachunkach oszczędnościowych.

Wzrósł także stan środków gospodarstw domowych zdeponowanych na:

 • Lokatach terminowych – na koniec 2011 roku ukształtowały się one na poziomie 5 602,6 mln zł wobec 4 803,7 mln zł w grudniu 2010 roku (wzrost o 16,6%).
 • Rachunkach bieżących – na skutek rozszerzenia zakresu obsługi rozliczeniowej klientów, w grudniu 2011 roku wzrosły one do wysokości 4 934,6 mln zł, czyli przyrosły o 6,6% w ciągu roku.

Obniżyła się natomiast wartość środków zainwestowanych w produkty strukturyzowane. Na koniec 2011 roku osiągnęły one poziom 1 641,6 mln zł (wobec 1 854,1 mln zł w grudniu 2010 roku).

Sytuacja na rynku kapitałowym nie zachęcała inwestorów do lokowania środków w jednostki TFI. W grudniu 2011 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych pozyskanych za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. wyniosła 4 451,1 mln zł (wobec 5 864,0 mln zł na koniec 2010 roku).

Na koniec grudnia 2011 roku ING Bank Śląski S.A. prowadził 1 811,8 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych klientów indywidualnych. Oznacza to, że w ciągu 2011 roku Bank pozyskał netto 114,7 tys. tychże rachunków i tym samym utrzymał czwartą pozycję na rynku pod względem liczby prowadzonych ROR-ów. Zmieniła się jednocześnie w Banku struktura rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych klientów indywidualnych. Na skutek sprzedaży głównie Kont Direct, jak i w wyniku konwersji przez klientów części tradycyjnych kont osobistych na rachunki internetowe, udział Kont Direct w ogólnej liczbie ROR-ów wzrósł z 40,8% w grudniu 2010 roku do 52,5% na koniec 2011 roku.

Przedsiębiorcy korzystali natomiast w Banku z 224,6 tys. rachunków bieżących, w tym z 152,4 tys. Kont Direct. Na koniec 2010 roku liczby te wynosiły odpowiednio: 217,0 tys. rachunków bieżących i 117,2 tys. Kont Direct.

Wartość funduszy gospodarstw domowych (w mln zł)

Liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (w tys.)

Działalność kredytowa

Na koniec 2011 roku należności kredytowe ING Banku Śląskiego S.A. od gospodarstw domowych wyniosły 15 315,2 mln zł. Na przestrzeni 2011 roku zaangażowanie kredytowe Banku w stosunku do tej grupy klientów wzrosło o 2 728,6 mln zł, tj. o 21,7%. Bank zwiększył swój udział w rynku należności kredytowych od gospodarstw domowych do poziomu 2,9% w grudniu 2011 roku (wobec 2,7% w grudniu 2010 roku).

Wartość kredytów gospodarstw domowych (w mln zł)

Sprzedaż kredytów hipotecznych ( w mln zł)

W ciągu 2011 roku rosły przede wszystkim w Banku – stanowiące główną część portfela kredytów dla gospodarstw domowych – kredyty mieszkaniowe. W grudniu 2011 roku łączna wartość należności tytułu kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wyniosła 8 977,0 mln zł w porównaniu z 7 060,6 mln zł na koniec 2010 roku (wzrost o 27,1%).

W ciągu 2011 roku – oferując kredyty wyłącznie w złotych – Bank udzielił kredytów hipotecznych na kwotę 3 637,5 mln zł (wobec 3 366,1 mln zł w poprzednim roku). Z danych Związku Banków Polskich wynika, że w 2011 roku ING Bank Śląski S.A. zajmował piątą pozycję na rynku posiadając 7,1% udziału w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. Natomiast w zakresie sprzedaży złotowych kredytów mieszkaniowych został sklasyfikowany na czwartym miejscu z 9,2 -procentowym udziałem w całości sprzedaży.

Podobnie jak i cały sektor bankowy, ING Bank Śląski S.A. zanotował w ciągu 2011 roku spadek należności z tytułu kredytów gotówkowych. W grudniu 2011 roku ukształtowały się one na poziomie 1 357,8 mln zł, czyli były o 1,5% niższe niż rok wcześniej. W warunkach migracji części małych firm z Detalu do Korporacyjnej Sieci Sprzedaży powiększyło się natomiast zaangażowanie kredytowe Banku w odniesieniu do segmentu Przedsiębiorców. Wynosiło ono 1 621,6 mln zł, czyli było o 5,9% wyższe niż na koniec 2010 roku.

Karty bankowe

ING Bank Śląski S.A. z bogatą gamą kart bankowych wydawanych zarówno klientom indywidualnym, jak i małym firmom, jest jednym z głównych emitentów kart bankowych w Polsce.

W 2011 roku Bank wprowadził do oferty dwie nowe karty zbliżeniowe (VISA payWave oraz Debit MasterCard). Są to karty debetowe wydawane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z wydłużonym do 5 lat okresem ważności i umożliwiające w przypadku małych kwot dokonywanie płatności zbliżeniowych. Jednocześnie, Bank rozpoczął wymianę dotychczas emitowanych kart do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na powyższe typy kart oraz wycofał ze swej oferty kartę Maestro PayPass. Ponadto, w maju 2011 roku klientom Banku stworzono możliwość płatności w Internecie kartami płatniczymi, wydanymi do kont osobistych w złotych i euro.

Wszystkie karty płatnicze znajdujące się w ofercie Banku posiadają mikroprocesor. Zastosowanie technologii mikroprocesorowej zwiększyło znacznie bezpieczeństwo transakcji wykonywanych przy użyciu kart wydanych przez Bank.

Do końca 2011 roku ING Bank Śląski S.A. wydał klientom 2 386,2 tys. kart płatniczych (czyli było ich na rynku o 5,2% więcej niż na koniec roku 2010 roku). Wśród nich było 211,5 tys. kart kredytowych. W wyniku rozpoczętego w 2011 roku procesu wymiany kart emitowanych do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, istotnie wzrosła liczba kart zbliżeniowych będących w posiadaniu klientów. Do końca 2011 roku Bank wydał ich 844,1 tys. (łącznie ze Zbliżakami), podczas gdy wcześniej klienci posiadali 203,9 tys. tego typu kart. Przyrosła także liczba kart wirtualnych, których w grudniu 2011 roku klienci mieli w swoich portfelach 28,0 tys., czyli o 46,6% więcej niż w grudniu 2010 roku.

2. Bankowość korporacyjna

Zmiany w zasadach obsługi i resegmentacja klientów

Od początku 2011 roku obowiązują w ING Banku Śląskim S.A. nowe kryteria segmentacyjne oraz zasady obsługi klientów z segmentów średnich i dużych firm. Uwzględniają one zróżnicowane potrzeby finansowe klientów, ich preferencje w zakresie kanałów dystrybucji jak i dochodowość współpracy dla Banku. W nowym modelu klienci korporacyjni są obsługiwani w ramach trzech portfeli (zielonego, żółtego i czerwonego). Wprowadzono zasadę, że im bardziej silne są relacje Banku z klientem, tym bardziej zindywidualizowana jest jego obsługa i stawiana jest do jego dyspozycji bardziej wyrafinowana oferta produktowa. Wraz z przyjęciem nowych kryteriów segmentacyjnych przeniesiono obsługę części małych firm (około 12,5 tys. podmiotów) z Sieci Detalicznej do Korporacyjnej Sieci Sprzedaży. Już w trakcie 2010 roku, z propozycji Banku przejścia z Detalu do Korporacji skorzystało 1,5 tys. podmiotów gospodarczych.

W grudniu 2011 roku z usług ING Banku Śląskiego S.A. korzystało blisko 27,6 tys. klientów korporacyjnych. Dzięki skoordynowanym działaniom prowadzonym także poprzez nowe kanały akwizycji (Call Center, Sieć Mobilna, Detaliczna Sieć Sprzedaży), w 2011 roku baza klientów korporacyjnych Banku (po wyeliminowaniu wpływu migracji klientów z Detalu do Korporacji) powiększyła się o 0,9 tys. firm.

Liczba klientów instytucjonalnych

Nowy model obsługi klientów korporacyjnych

Zakres oferty i wprowadzone modyfikacje

Jakość oferty stanowi dla klientów korporacyjnych jeden z podstawowych czynników decydujących o wyborze banku. Dlatego też, w 2011 roku ING Bank Śląski S.A. kontynuował działania mające na celu uatrakcyjnienie oferty produktowej wprowadzając istotne zmiany zarówno w obszarze produktów depozytowo-rozliczeniowych jak i w zakresie finansowania działalności.

W 2011 roku zmiany w zakresie oferty depozytowo-rozliczeniowej Banku dla klientów korporacyjnych polegały na:

 • Zaoferowaniu w aplikacji ING BusinessOnLine usługi WebService. Dzięki niej klienci mogą w bezpośredni sposób nawiązywać połączenie pomiędzy swoimi wewnętrznymi systemami (Finansowo-Księgowymi/HR) a systemem bankowości internetowej.
 • Rozszerzeniu oferty ING Direct Business adresowanej głównie do średnich firm. Nowi klienci otrzymali możliwość otworzenia kolejnych rachunków, takich jak: bieżącego w złotych i w walutach, oszczędnościowego OKO w euro, płacowego oraz celowego. Ponadto, klientom korzystającym z tego pakietu udostępniono nowe funkcjonalności w ramach systemu ING BusinessOnLine.
 • Wprowadzeniu do aplikacji ING BankOnLine funkcjonalności obsługi zgody elektronicznej na polecenie zapłaty. Pozwala ona wierzycielom (klientom korporacyjnym) na uzyskanie oszczędności kosztowych w zakresie obsługi tych transakcji.
 • Zaoferowaniu nowej karty płatniczej – Visa Corporate Charge. Dzięki możliwości decydowania o najważniejszych atrybutach produktu (takich jak: maksymalny okres bezodsetkowy spłaty, forma spłaty wykorzystanego limitu), firmy mogą dostosować parametry tej karty do swoich indywidualnych potrzeb.

Prace w zakresie doskonalenia obsługi kredytowej w ING Banku Śląskim S.A. koncentrowały się na:

 • Wdrożeniu ING Direct Business Credit, internetowej platformy kredytowej dla klientów korporacyjnych. W celu skrócenia czasu oczekiwania na decyzję kredytową, Bank jako pierwszy na polskim rynku umożliwił firmom samodzielny dobór produktu kredytowego, wyliczenie zdolności kredytowej oraz złożenie wniosku kredytowego przez Internet. Zachęcając klientów do korzystania z nowej aplikacji, Bank odstąpił od prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego złożonego przez ING Direct Business Credit oraz pobiera niższą prowizję z tytułu udzielenia kredytu.
 • W ślad za wdrożeniem platformy ING Direct Business Credit – zaproponowaniu dotychczasowym klientom możliwości składania wniosków kredytowych także w systemie ING BusinessOnLine.
 • Zaoferowaniu nowych produktów w ramach szybkiej ścieżki (Fast Track), takich jak: pożyczka korporacyjna w złotych, uproszczony kredyt inwestycyjny w złotych lub w innej walucie wymienialnej, kredytów oferowanych w ramach oferty specjalistycznej (np. Kredytu Unijnego Obrotowego, Kredytu Unijnego Inwestycyjnego, Kredytu Inwestycyjnego z premią Funduszu Termomodernizacji i Remontów) oraz Globalnego Limitu Kart w ramach limitów na zaangażowania krótkoterminowe.
 • Udoskonaleniu oferty kredytów obrotowych, udzielanych w ramach standardowej ścieżki (Normal Track). Polegało ono na zastąpieniu dotychczas oferowanych typów kredytów obrotowych, Standardowym Kredytem Obrotowym, dostępnym w różnych opcjach.
 • Dostosowaniu do rosnącej konkurencji na rynku Polityki stosowania marż minimalnych oraz obniżenie niektórych prowizji od produktów kredytowych, np. za rozpatrzenie wniosku o kredyt, za wcześniejszą spłatę kredytu oraz od zmian w umowie o linie produktowe.
 • Wprowadzeniu zmian w ofercie z zakresu finansowania nieruchomości komercyjnych wynikających z połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A.
 • Rozpoczęciu prac w zakresie modyfikacji oferty kredytów inwestycyjnych. Planowane jest rozszerzenie dostępnych opcji produktowych i wprowadzenie kilku celów kredytowania (zarówno finansowania jak i refinansowania inwestycji) w ramach jednego produktu.

W 2011 roku rozpoczęto także prace, których celem jest usprawnienie współpracy ING Banku Śląskiego S.A. z ING Lease (Polska) oraz ING Commercial Finance Polska w zakresie sprzedaży produktów leasingowych i faktoringowych. Zakłada się, że przy oferowaniu tychże produktów wykorzystane zostaną te same narzędzia i aplikacje, które Bank stosuje w przypadku tradycyjnych produktów kredytowych (a w tym ING Direct Business Credit i ING BusinessOnLine).

W ciągu 2011 roku ING Bank Śląski S.A. kontynuował współpracę z wieloma instytucjami w zakresie rozwoju specjalnej oferty kredytowej dla polskich firm, i tak:

 • Z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie obsługi kredytów preferencyjnych udzielanych dla sektora rolniczego. Efektem tej współpracy było wdrożenie w Banku dwóch nowych produktów, tj. kredytu na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału przez ARiMR – CSK oraz kredytu na zakup gruntów rolnych – G6. Ponadto, finalizowano negocjacje zmierzające do zaoferowania klientom unikatowego na polskim rynku produktu ubezpieczeniowego dla sektora rolnego, tj. ubezpieczenia kosztów zakłócenia działalności rolniczej.
 • Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W czerwcu Bank podpisał z BGK zmodyfikowaną umowę o współpracy w zakresie poręczeń i gwarancji spłaty kredytów. Nowa umowa pozwala na obniżenie kosztu zabezpieczenia BGK dla transakcji charakteryzujących się standardowym poziomem ryzyka oraz zmniejsza zakres sprawozdawczości ze strony Banku. W lipcu natomiast Bank podpisał nową umowę o współpracy z BGK w zakresie kredytów z premią termomodernizacyjną i remontową. Wraz z jej podpisaniem zaczęły obowiązywać także zmodyfikowane regulacje, pozwalające w procesie obsługi tych produktów na większe niż dotychczas wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów.

W 2011 roku Bank aktywnie doradzał firmom w zakresie doboru programów pomocowych i montażu finansowego projektów oraz intensywnie promował dostępne programy umożliwiające dofinansowanie i ofertę unijną Banku na indywidualnych spotkaniach z przedsiębiorcami, jak również w ramach cyklu Śniadanie z Unią.

Działalność depozytowo-rozliczeniowa

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku wartość depozytów klientów instytucjonalnych wynosiła w Banku 19 152,7 mln zł, czyli przyrosła o 12,9% w porównaniu z grudniem 2010 roku. Na koniec 2011 roku ING Bank Śląski S.A. posiadał 6,5% udziału w rynku depozytów klientów instytucjonalnych (o 0,2 p.p. więcej niż w grudniu 2010 roku).

Powiększyła się zarówno wartość środków ulokowanych na rachunkach klientów strategicznych, jak i klientów Korporacyjnej Sieci Sprzedaży.

Liczba rachunków bieżących (w tys.)

Depozyty klientów instytucjonalnych  (w mln zł)

W grudniu 2011 roku ING Bank Śląski S.A. prowadził 78,6 tys. rachunków bieżących (złotowych i w walutach obcych) klientów korporacyjnych, czyli o 38,7% więcej niż w grudniu 2010 roku. Przyrost ten był nie tylko efektem zakończonego w I kwartale 2011 roku procesu migracji części małych firm z Detalu do Korporacji ale przede wszystkim wynikał z wysokiego poziomu atrakcyjności oferty depozytowo-rozliczeniowej Banku. Znaczna część klientów posiadających rachunek bieżący w ING Banku Śląskim S.A. wykorzystuje w swych kontaktach z Bankiem system bankowości internetowej ING BusinessOnLine. W grudniu 2011 roku korzystało z niego 27,8 tys. firm (wobec 15,5 tys. w grudniu 2010 roku).

Rozwiązania proponowane jednostkom z sektora samorządowego zaowocowały pozyskaniem do obsługi bankowej kolejnych podmiotów i zachowania mocnej pozycji Banku w tym segmencie. W ciągu 2011 roku Bank podpisał umowy na obsługę bankową czterech nowych jednostek samorządu terytorialnego (miast Mysłowice i Wadowice oraz powiatu nowosądeckiego i gminy Bełchatów) oraz utrzymał czterech dotychczasowych klientów z tego sektora (miasta: Gliwice, Żory, Legionowo oraz powiat miński). W sumie, w grudniu 2011 roku ING Bank Śląski S.A. współpracował z 52 jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kompleksowej obsługi ich finansów. Obsługując budżety dwunastu z 50 największych miast w Polsce (powyżej 75 tys. mieszkańców), Bank utrzymał pozycję jednego z liderów na rynku bankowej obsługi największych miast w Polsce.

Działalność kredytowa

W grudniu 2011 roku należności kredytowe ING Banku Śląskiego S.A. od klientów instytucjonalnych wyniosły łącznie 22 063,8 mln zł, czyli były o 4 150,4 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Szacuje się, że na koniec 2011 roku Bank posiadał 7,3% udziału w rynku kredytów klientów instytucjonalnych, czyli o 0,2 p.p. więcej niż w grudniu 2010 roku.

W ciągu 2011 roku Bank zwiększył znacznie swoje zaangażowanie kredytowe w stosunku do wszystkich segmentów klientów korporacyjnych, tj. w odniesieniu do klientów Korporacyjnej Sieci Sprzedaży (o 21,2%) oraz klientów strategicznych (o 25,6%).

W ramach strategii budowy silnej pozycji z zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego i stosowania zindywidualizowanego podejścia do finansowania działalności, Bank pozyskał kolejne jednostki do obsługi kredytowej. W 2011 roku – w warunkach rosnącej konkurencji wywierającej dużą presję na obniżenie marży – Bank wygrał 177 przetargów na finansowanie JST o wartości 1 111 mln zł (w stosunku do wygranych 244 przetargów na kwotę 1 399 mln zł w 2010 roku). Wynik ten pozwolił na utrzymanie udziału ING Banku Śląskiego S.A. w kredytowaniu instytucji samorządowych na poziomie z grudnia 2010 roku, tj. w wysokości 8,3%.

Efektem prowadzonych na szeroką skalę działań w zakresie propagowania wiedzy na temat programów pomocowych z UE był natomiast wzrost zaangażowania kredytowego ING Banku Śląskiego S.A. związany z obsługą tych programów. Na koniec grudnia 2011 roku stan czynnych zaangażowań Banku z tytułu umów kredytowych i wydanych promes na kredyty unijne wyniósł 989 mln zł. W 2011 roku szczególnym powodzeniem klientów cieszyły się nabory wniosków o dofinansowanie wdrażania technologii w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W obu przeprowadzonych naborach wniosków (czerwcowym i grudniowym), Bank uplasował się na drugim miejscu w zakresie liczby wydanych promes i podpisanych umów o kredyt (z udziałem na poziomie 12,5%).

Finansowanie zabezpieczone aktywami - wartość umów (w mln zł)Kredyty klientów instytucjonalnych  (w mln zł)

Znaczną rolę w ekspansji ING Banku Śląskiego S.A. na rynku kredytów korporacyjnych miała przebudowa procesu kredytowego, tj. jego uproszczenie i automatyzacja. W ciągu 2011 roku Bank zanotował znaczny postęp w tym zakresie, o czym świadczą poniższe dane:

 • W grudniu 2011 roku udział wyliczonych limitów w ramach szybkiej ścieżki (Fast Track) w ogólnej liczbie decyzji kredytowych wynosił 28% wobec 15% w grudniu 2010 roku.
 • Udział wniosków elektronicznych (złożonych za pośrednictwem ING BusinessOnLine i ING Direct Business Credit) w ogólnej liczbie złożonych wniosków kredytowych ukształtował się na poziomie 52% w grudniu 2011 roku (podczas gdy rok wcześniej klienci nie mogli skorzystać z takiej opcji).

W 2011 roku ING Bank Śląski S.A. zacieśnił współpracę z innymi firmami ING w zakresie finansowania zabezpieczonego aktywami, tj. w obszarze sprzedaży usług leasingowych oraz faktoringowych. W grudniu 2011 roku łączna wartość umów dotyczących finansowania zabezpieczonego aktywami zawartych we współpracy z innymi spółkami ING osiągnęła kwotę 2 091,0 mln zł, czyli była o 63,1% wyższa niż w grudniu 2010 roku. Włączenie z dniem 1 stycznia 2012 roku ING Lease (Polska) oraz ING Commercial Finance Polska w struktury Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. powinno jeszcze bardziej zacieśnić tę współpracę.

3. Rynki pieniężne i kapitałowe

W 2011 roku ING Bank Śląski S.A. uzyskał satysfakcjonujące wyniki finansowe z działalności na rynkach finansowych, zarówno z tytułu operacji z klientami, jak i prowadzonej na własny rachunek.

Z myślą o udoskonaleniu współpracy z klientami korzystającymi z produktów rynków finansowych, Bank przede wszystkim: rozszerzał funkcjonalność elektronicznych kanałów dystrybucji, wdrażał kolejne standardy umów, optymalizował procesy oraz wzbogacał ofertę o nowe produkty i usługi.

W 2011 roku, w systemie bankowości internetowej ING BusinessOnLine został utworzony nowy moduł – Rynki Finansowe. Zapewnił on klientom dostęp do nowych funkcjonalności, a w tym do: informacji na temat już przyznanej klientowi przez Bank klasyfikacji MiFID i do niezbędnych dokumentów z tym związanych, bieżących informacji i komentarzy ekonomicznych na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz do potwierdzenia dla transakcji rynków finansowych.

W obszarze dokumentacyjnym, Bank wprowadził natomiast dwa rodzaje umów monoproduktowych, tj.: Umowę Ramową Zawierania i Wykonywania Opcji Walutowych oraz Umowę Ramową Zawierania i Wykonywania Transakcji Repo. Ponadto, przyjęto nowy standard Umów Ramowych dotyczących produktów rynków finansowych, przeznaczonych dla funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń. ING Bank Śląski S.A. aktywnie uczestniczył także w pracach grupy roboczej przy Związku Banków Polskich, przygotowującej Rekomendację dotyczącą wybranych transakcji zawieranych na polskim rynku międzybankowym (weszła w życie w sierpniu 2011 roku).

W zakresie rozwoju oferty produktów Rynków Finansowych, Bank wprowadził zmiany w dokumentacji i procesach, pozwalające na wykorzystanie systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW do obsługi programów emisji papierów dłużnych. Ponadto pracowano nad:

 • Wdrożeniem kolejnych walut na potrzeby obsługi transakcji rozliczeniowych i zabezpieczających klientów (rupii indyjskiej, hrywny ukraińskiej oraz juana chińskiego).
 • Udostępnieniem produktów rynków finansowych klientom z segmentu Private Banking oraz obsługiwanych przez Biuro Maklerskie działające w strukturach ING Banku Śląskiego S.A.

W 2011 roku Bank utrzymał silną pozycję rynkową w organizacji i obsłudze emisji oraz sprzedaży nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych. W 2011 roku Bank organizował bądź współorganizował wiele programów emisji na rynku krajowym zarówno dla emitentów korporacyjnych, banków, jak i jednostek samorządu terytorialnego, i tak:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Program emisji został zawarty w 2010 roku na kwotę 3 mld zł. W 2011 roku kwota programu była dwukrotnie podnoszona i obecnie wynosi 7 mld zł. Jest to jeden z największych programów ustanowionych w historii polskiego rynku. Bank pełni w nim funkcję Organizatora, Gwaranta Emisji, Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności oraz Depozytariusza.
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Program emisji obligacji na kwotę 5 mld zł został zorganizowany przez Bank w konsorcjum z inną instytucją bankową. W programie tym, Bank pełni funkcję Organizatora, Dealera, Sub-Agenta ds. Emisji i Płatności oraz Sub-Depozytariusza.
 • TAURON Polska Energia S.A. Program emisji został zawarty w 2010 roku na kwotę 1,3 mld zł i zwiększony w 2011 roku do wysokości 4,3 mld zł. Bank pełni w nim funkcję wiodącego Organizatora, Gwaranta, Sub-Agenta ds. Płatności, Sub-Depozytariusza.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank uczestniczy w konsorcium trzech banków, które zorganizowało program o wartości 2 mld zł. Bank pełni w nim funkcję Organizatora, Dealera, Agenta ds. Emisji i Płatności oraz Depozytariusza.
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Bank podpisał, w konsorcjum z trzema innymi bankami, program emisji obligacji na kwotę 1,7 mld zł. W Programie tym Bank pełni funkcje Organizatora, Gwaranta Emisji, Sub-Agenta ds. Płatności, Sub-Depozytariusza.
 • Santander Consumer Bank S.A. W 2011 roku Bank przeprowadził kolejną już emisję obligacji średnioterminowych w wysokości 150 mln zł, w ramach podpisanego w 2008 roku programu na kwotę 2 mld zł.
 • Jednostki samorządu terytorialnego. W 2011 roku Bank przeprowadził siedem programów emisji obligacji komunalnych, pełniąc w każdym z nich funkcje Organizatora, Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności, Depozytariusza oraz Dealera. Programy zostały ustanowione dla: województwa łódzkiego (na kwotę 27 mln zł), Gminy Nieporęt (10 mln zł), Gminy Kolbudy (5 mln zł), Gminy Sosnowiec (42 mln zł), Gminy Miejskiej Chorzów (30 mln zł), Gminy Jabłonna (18,5 mln zł) oraz Gminy Legionowo (29,3 mln zł).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość nominalna zadłużenia z nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. wyniosła około 8,9 mld zł, w tym:

 • 4 074,0 mln zł z tytułu emisji papierów krótkoterminowych – co zapewniło Bankowi trzecią pozycję na rynku z udziałem na poziomie 18,3%,
 • 3 804,6 mln zł z tytułu emisji obligacji korporacyjnych o terminie wykupu powyżej 1 roku (Bank z udziałem 15,3% zajął trzecią pozycję na tym rynku).

W okresie od początku listopada 2010 roku do końca października 2011 roku – wśród dziewiętnastu banków kandydujących do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego w 2012 roku – ING Bank Śląski S.A. został sklasyfikowany przez NBP na czwartym miejscu w zakresie Indeksu Aktywności Dealerskiej. Bank posiadał także status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na 2011 rok. W ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów na DSPW na 2012 rok, w okresie od początku października 2010 roku do końca września 2011 roku, Bank zajął czwartą pozycję wśród 20 ocenianych banków.